top of page

PRIVACY VERKLARING

Van Vloten Reichenbach Advocaten LLP

Privacy Verklaring Van Vloten Reichenbach Advocaten (“VVRA”)
Algemeen
1.  VVRA respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over de persoon zeggen, zijn persoonsgegevens.
2. Met deze Privacy Verklaring wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens VVRA verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke/communicatie
3. VVRA verwerkt persoonsgegevens om diensten te kunnen aanbieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om met u als betrokkene persoonlijk te kunnen communiceren.
4.  Het kan zijn dat VVRA een derde partij inschakelt voor evaluatie van onze dienstverlening. In dat geval kunt u als betrokkene zelf kiezen al dan niet hieraan deel te nemen en daartoe uw persoonsgegevens achter te laten.
Ingeval VVRA een nieuwsbrief wil versturen of bij andere vormen van communicatie en uitingen van VVRA, kunt u zich daarvoor aanmelden.

Doel verwerking persoonsgegevens
5. VVRA verwerkt de in deze Verklaring benoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de navolgende doeleinden:

 1. verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, het voeren van (gerechtelijke) procedures en het voeren van correspondentie met bijvoorbeeld de gerechtelijke instantie of de wederpartij;

 2. advisering, bemiddeling en verwijzing;

 3. inschakeling van derden namens en in opdracht van VVRA zoals de deurwaarder of een deskundige, bij waarneming door een andere advocaat, een accountant of een IT-leverancier, een derde partij voor een second opinion of een rapport, of een derde partij zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat;

 4. acquisitie;

 5. voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen;

 6. innen van declaraties;

 7. klachtbehandeling;

 8. marketing- en communicatie activiteiten;

 9. werving en selectie (sollicitatie).

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
6. VVRA verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 1. naam;

 2. adres;

 3. woonplaats;

 4. telefoonnummer;

 5. e-mailadres;

 6. geboortedatum;

 7. identiteitsbewijs (ter identificatie van betrokkene);

 8. BSN (bijvoorbeeld bij een aanvraag toevoeging bij de Raad voor Rechtsbijstand).

7. VVRA verwerkt vooromschreven persoonsgegevens omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief aan VVRA zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening door VVRA zijn verkregen, door derde partijen aan VVRA kenbaar zijn gemaakt, onder wie de wederpartij, of VVRA via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens
8. VVRA verwerkt de in deze Verklaring benoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de navolgende gronden als bedoeld in artikel 6 AVG:

 1. wettelijke verplichting;

 2. uitvoering van een overeenkomst;

 3. verkregen toestemming van betrokkene(n);

 4. gerechtvaardigd belang.

Delen persoonsgegevens met derden
9. VVRA deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de in deze Verklaring omschreven doeleinden.
10. Met de derde partij die namens en in opdracht van VVRA uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG.
11. Door VVRA ingeschakelde derden, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

Beveiliging persoonsgegevens
12. VVRA hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.
13. Ingeval VVRA gebruik maakt van diensten van derden, zoals een IT-leverancier, zal VVRA in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over passende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
14. VVRA bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist, dan wel niet langer dan redelijk.

Privacy rechten van betrokkenen
15. Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdracht van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u richten aan:

Van Vloten Reichenbach Advocaten
Postbus 1008
8001 BA Zwolle
info@vvra.nl

U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek een reactie van VVRA.
16. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij VVRA aan uw verzoek als betrokkene geen of geen volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten of wettelijke bewaartermijnen.
17. Teneinde zeker te weten dat VVRA op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekt, kan ter verificatie een kopie van uw identiteitsbewijs (met afgeschermde pasfoto en BSN) worden gevraagd.
18. VVRA neemt alleen verzoeken in behandeling die uw eigen persoonsgegevens betreffen.

Gebruik social media
19. Op de website vvra.nl van VVRA zijn links en buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale (media) netwerken of websites van derden zoals LinkedIn en Twitter. VVRA houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst de privacy verklaring van die derden te raadplegen.

Statistieken en cookies
20.VVRA houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door VVRA verkocht aan derden.
21. Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van VVRA te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogeheten ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan de website(s) van VVRA op bijvoorbeeld computer, smartphone of tablet wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.
22. De website van VVRA maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van VVRA geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden als hiervoor omschreven.
23. Er worden voorts cookies geplaatst door het gebruik van links en buttons, zoals hiervoor omschreven. VVRA heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door derden.
24. Op de website van de Autoriteit Consument en Markt leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Aanpassing Privacy Verklaring
25. VVRA heeft het recht de inhoud van de Privacy Verklaring zonder voorafgaande toestemming op ieder gewenst moment te wijzigen. De aangepaste Privacy Verklaring wordt op de website van VVRA gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat de website van VVRA.

Vragen en contact
Bij vragen of opmerkingen kunt u telefonisch (038 - 2024041) of per e-mail (info@vvra.nl) contact opnemen met een van de advocaten.

Van Vloten Reichenbach Advocaten, 2022.

Lees meer
Privacyverklaring: Tekst
bottom of page