top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Van Vloten Reichenbach advocaten LLP

 1. Algemeen

  1. Van Vloten Reichenbach Advocaten (“VVRA”) is een Limited Liability Partnership (LLP) opgericht naar het recht van Engeland en Wales, registratienummer OC433412. VVRA is statutair gevestigd te 262 Bedfont Lane, Feltham, Middlesex TW14 9NU, het Verenigd Koninkrijk en kantoorhoudende te Zwolle, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86547516 met BTW-nummer NL861710940B01.

  2. Deze algemene voorwaarden (“AV”) zijn van toepassing op elke overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen VVRA en opdrachtgever (“cliënt”), inclusief aanvullende of vervolgopdrachten. De AV zijn ook bedongen ten behoeve van de (rechts)personen en derden die direct of indirect betrokken zijn geweest bij de dienstverlening van VVRA. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  3. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door VVRA. Op deze rechtsverhouding is Nederlands recht van toepassing. Artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

  4. VVRA is gerechtigd de opdracht onder haar verantwoordelijkheid door bij of voor haar werkzame personen te laten uitvoeren of derden in te schakelen.

 2. Kosten

  1. VVRA brengt aan cliënt het honorarium in rekening, berekend door vermenigvuldiging van het aantal bestede uren met het overeengekomen uurtarief, dan wel het tussen VVRA en cliënt overeengekomen vast en/of variabele honorarium.

  2. VVRA belast verschotten en kosten derden door aan cliënt.

  3. VVRA declareert in beginsel maandelijks, onder gelijktijdige toezending van een specificatie aan cliënt. Een declaratie dient binnen veertien dagen na dagtekening in euro’s te zijn voldaan door overschrijving van het totaalbedrag op de bankrekening zoals vermeld op de declaratie, bij gebreke waarvan cliënt wettelijke rente plus 2% contractuele rente is verschuldigd en VVRA is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen. VVRA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van opschorting of beëindiging. Als een korting is verleend, komt die dan te vervallen en geldt het niet gekorte uurtarief. De buitengerechtelijke invorderingskosten zijn voor rekening van cliënt, begroot op 15% van de hoofdsom. Een beroep van cliënt op verrekening of opschorting is uitgesloten.

  4. VVRA is gerechtigd aan cliënt een voorschot in rekening te brengen en de werkzaamheden eerst aan te vangen of op te schorten tot na ontvangst daarvan. Het voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie voor de betreffende werkzaamheden.

  5. Cliënt geeft VVRA toestemming de voor cliënt binnengekomen gelden op de derdengeldrekening van VVR openstaande declaraties.

 3. aansprakelijkheid

  1. Iedere aansprakelijkheid van VVRA en de bij of voor haar werkzame of ingeschakelde personen is in totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de verzekeringsovereenkomst voor rekening van VVRA komt.

  2. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voormelde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het in de desbetreffende zaak in het kalenderjaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden in rekening gebrachte honorarium met een maximum van
   € 15.000,-. Cliënt kan hiervoor uitsluitend VVRA aanspreken. Aanspraken jegens bij of voor VVRA werkzame personen of derden zijn uitgesloten. Genoemde personen kunnen zich te allen tijde op dit derdenbeding beroepen.

  3. Iedere aansprakelijkheid van VVRA voor handelen of nalaten van derden is uitgesloten.

  4. VVRA is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van of gerelateerd aan virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie en voor niet of beschadigd ontvangen berichten. De verzending van e-mail en andere vormen van dataverkeer geschiedt ongeëncrypteerd.

  5. Ingeval cliënt handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf zijn artikel 6:227b lid 1 Burgerlijk Wetboek (verstrekken van informatie in het elektronisch handelsverkeer) en artikel 6:227c Burgerlijk Wetboek (de wijze waarop overeenkomsten in het elektronisch handelsverkeer worden aangegaan) van toepassing uitgesloten.

 4. beëindiging

  1. Cliënt en VVRA zijn beiden gerechtigd de overeenkomst, desgewenst met onmiddellijke ingang, door opzegging te beëindigen. Cliënt is gehouden de vergoeding voor de tot einddatum verrichte werkzaamheden te voldoen.

 5. Wwft

  1. Vanwege wet- en regelgeving waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (“Wwft”) is VVRA verplicht de identiteit van cliënten en de uiteindelijk begunstigde(n) vast te stellen en moet VVRA onder omstandigheden ongebruikelijke transacties aan de autoriteiten melden. De Wwft verbiedt VVRA cliënt of anderen over zo’n melding te informeren.

 6. klachten | geschillen

  1. Onverminderd artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek en het hierna bepaalde vervallen alle aanspraken van cliënt, indien deze niet gemotiveerd schriftelijk zijn ingediend bij VVRA tot 6 maanden (zakelijke cliënt) danwel tot 1 jaar (particuliere cliënt) nadat cliënt bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de feiten waarop de aanspraken zijn gebaseerd.

  2. VVRA hanteert een Kantoorklachtenregeling die op alle aan VVRA verstrekte opdrachten van toepassing is. De Kantoorklachtenregeling is te raadplegen op de website van VVRA en wordt op verzoek toegezonden.

  3. Indien een klacht of geschil niet via de Kantoorklachtenregeling wordt opgelost, kan cliënt zich wenden tot de Geschillencommissie Advocatuur Consumenten of de Geschillencommissie Advocatuur Zakelijk, waarbij VVRA is aangesloten. De Reglementen Geschillencommissie Advocatuur Consumenten en Zakelijk zijn met deze AV van toepassing op de opdracht aan VVRA. De Reglementen zijn te raadplegen op www.degeschillencommissie.nl en worden op verzoek toegezonden.

  4. Ingeval van klachten over de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, dient cliënt deze schriftelijk in bij VVRA (advocaat of aangewezen klachtenfunctionaris) binnen 3 maanden nadat cliënt kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van de daaraan ten grondslag liggende feiten. Indien dat niet tot een oplossing leidt, kan cliënt tot 12 maanden na de schriftelijke afhandeling door VVRA de klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur Consumenten of de Geschillencommissie Advocatuur Zakelijk. Daarna vervalt deze mogelijkheid.

  5. Na ontvangst van de klacht geeft VVRA de particuliere cliënt schriftelijk de gelegenheid om binnen 1 maand de keuze te maken om het geschil aan de Commissie of aan de rechter voor te leggen. De particuliere cliënt heeft altijd de keuze om een geschil aan de Geschillencommissie of de rechter voor te leggen.

  6. Alle geschillen betreffende de dienstverlening van VVRA, inclusief declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig de Reglementen Geschillencommissie Advocatuur Consumenten en Zakelijk, onverminderd het recht van VVRA zich tot de rechter te wenden als cliënt een declaratiegeschil niet binnen 1 maand aanhangig heeft gemaakt na tot betaling te zijn gemaand. Ingeval van een particuliere cliënt beslist de Geschillencommissie bij wege van bindend advies. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag bij de Geschillencommissie stort. Doet cliënt dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke cliënt, dan voorziet het Reglement in arbitrage.

  7. In overige gevallen is de rechter te Zwolle bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen cliënt en VVRA.

Lees meer
Algemene Voorwaarden: Tekst
bottom of page